(0,- )
 
 
:

Nakupujte bez rizika

Na veškeré zbo?í poskytujeme záruku jeho vým?ny ?i vrácení pen?z.

Jestli?e se zbo?ím nebudete spokojeni, jednoduše jej do 14 dn? po jeho obdr?ení zašlete zp?t a my vám jej vym?níme, ?i vrátíme zaplacenou cenu.

 Podmínky záruky:

  1. Zbo?í musí být nepoškozené a nepou?ité.
  2. Zbo?í zasílejte v originálním obalu jako b??nou poštovní pojišt?nou zásilku. Nikoli na dobírku!
  3. Do balíku nebo e-mailem vlo?te po?adavek, zda chcete zbo?í vym?nit ?i vrátit peníze.
  4. Pokud bude chyba na naší stran? ( špatn? vy?ízená objednávka) bereme na sebe veškeré poštovní výlohy s vým?nou spojené.
  5. Pokud se bude jednat o vým?nu na ?ádost zákazníka bude si hradit poštovné sám.

Zp?sob objednání:

Zbo?í si m??ete snadno objednat on-line prost?ednictvím našeho e-shopu. Pokud vám z jakéhokoli d?vodu p?ímé objednávání nefunguje ?i nevyhovuje, m??ete svou objednávku zaslat jako b??ný e-mail na naši adresu shop@vf-outdoor.cz, ale i písemnou formou nebo telefonicky. Pot?ebné údaje naleznete v kontaktech. Na uvedeném telefonním ?ísle rádi zodpovíme i jakékoli vaše dotazy, které m??ete zaslat i elektronickou formou.

Dodací podmínky:

Vaši objednávku vy?ídíme co nejrychleji, nejpozd?ji však do 14 dn?. Z?ídka m??e dojít ke zdr?ení zásilky dle stavu skladu. V tomto p?ípad? p?ijm?te p?edem naší omluvu. Zárove? budete o tomto vyrozum?ni. D?kujeme za pochopení.

 POSLEDNÍCH 14 DNÍ V ?ERVENCI  2010  BUDE Z D?VODU DOVOLENÉ OMEZEN PROVOZ.  V TOMTO M?SÍCI SE M??E STÁT, ?E DODACÍ LH?TY BUDOU O N?CO DELŠÍ !!!!

 Dodací lh?ta také závisí hlavn? na zp?sobu dodání a rychlosti ?eské pošty.

P?i osobním odb?ru, a? na výjimky, je mo?né odebrat zbo?í na naší pobo?ce b?hem pracovní doby ihned.

Zp?sob dodání:

K dispozici jsou tyto mo?nosti dodání zbo?í:

  1. poštou na dobírku 120,- K?, ?eská republika, 230,- K?, Slovenská republika
  2. osobní vyzvednutí v sídle firmy po p?edchozí dohod?
  3. naše osobní p?eprava (po domluv?)

Poštovné a balné:

Poštovné se platí dle vybraného zp?sobu dopravy. Jednotlivé ceny jsou uvedeny v objednávce.

P?I OBJEDNÁNÍ ZBO?Í V HODNOT? VYŠŠÍ NE? 3000,-K? POŠTOVNÉ NEÚ?TUJEME !

BALNÉ JE ZDARMA V?DY.

 

!!! PRO ?LENY KLUBU KOKTEJL PLATÍ SLEVA 10% NA ZBO?Í U KTERÉHO JEŠT? NENÍ ?ÁDNÁ SLEVA UPLATN?NA !!!

©2006 VF-OUTDOOR, s. r. o.